2015-06-03

Organy placówki

Organami Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Programowa;
 4. Rada Rodziców;
 5. Samorząd Uczestników Zajęć.

Skład Rady programowej:

 1. Dyrektor – mgr Elżbieta Marciniszyn
 2. Wicedyrektor ds. pedagogicznych – mgr Alicja Morand
 3. Wicedyrektor ds. programowych – mgr Mariusz Cisek
 4. Kierownik Pracowni muzycznej – mgr Piotr Skrzypiec
 5. Kierownik Pracowni plastycznej – mgr Ewa Balas
 6. Kierownik Pracowni teatralnej – dr Agnieszka Włoch
 7. Kierownik Pracowni filmowo – fotograficznej – mgr Dariusz Romanowski
 8. Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca OPOLE – mgr Maria Zajączkowska
 9. Kierownik Zespołu Tanecznego PECH – mgr Katarzyna Bryłka
 10. Kierownik Zespołu Tańca Nowoczesnego ADENA – mgr Elżbieta Podejko – Duda
 11. Kierownik Pracowni edukacji przedszkolnej – mgr Monika Pokorska
 12. Kierownik Pracowni regionalnej – mgr Marta Buratowska
 13. Kierownik Pracowni profilaktyki i aktywnością młodzieżowej – mgr Maria Aneta Skiba
 14. Kierownik Pracowni sportu i rekreacji – mgr Dariusz Gołański
 15. Kierownik Pracowni promocji, projektów o współpracy międzynarodowej – mgr Krzysztof Żyliński
 16. Kierownik Pracowni animacji i organizacji imprez – mgr. Mariusz Cisek

Skład Rady Rodziców:

 1. Paweł Ratuszny – przewodniczący (reprezentujący ZPiT OPOLE),
 2. Izabela Maciałek – wiceprzewodnicząca (reprezentująca ZTN ADENA),
 3. Agnieszka Świerczyńska – sekretarz (reprezentujący ZPiT OPOLE),
 4. Katarzyna Radwańska – członek (reprezentujący ZT PECH),
 5. Agata Walczak – członek (reprezentujący Akademię Pięciolatka).

Kompetencje organów Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu zawarte są
w § 3 Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Kliknij tutaj

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się